Algemene gebruiksvoorwaarden

Juridische informatie

De onderhavige website wordt uitgegeven door PRIICE SAS, een onderneming met een maatschappelijk kapitaal van €10.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van CAEN onder het nummer 75136162700019, met vestigingszetel te 2 rue Jean Perrin, 1446 Colombelles, telefonisch te bereiken via +33 (0)4 50 01 14 03 of per e-mail via webmaster@priice.com. De onderhavige website wordt gehost door OVH, gevestigd te 145 Quai du Sartel, Roubaix (+33 (0)899 701 761).

Verantwoordelijke uitgever: Julien Hany.

De site

Het gebruik van de website Priice.nl en de raadpleging ervan worden u aangeboden onder bepaalde voorwaarden, die hierna omschreven worden. De website Priice.nl bezoeken, raadplegen en/of gebruiken heeft automatisch tot gevolg dat u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt. De surfer wordt aangeraden geregeld de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, aangezien de website Priice.nl zich het recht voorbehoudt de voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing noch schadevergoedingen.

Garanties en verantwoordelijkheden

Het gebruik van de website Priice.nl valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de surfer. In het geval dat de website het slachtoffer wordt van gedeeltelijke of volledige piraterij, kan de website Priice.nl in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Priice.nl behoudt zich het recht voor de website tijdelijk of definitief, gedeeltelijk of volledig, op te schorten. De opinies en adviezen die worden gepubliceerd vallen onder de verantwoordelijkheid van wie ze publiceert.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de website Priice.nl en de raadpleging ervan geven u geen enkel recht. Op alle foto’s, video’s, teksten en andere elementen die de website Priice.nl voortbrengt, rusten intellectuele eigendomsrechten. Slechts het privégebruik in familiale kring ervan is, conform het Franse wetboek van de intellectuele eigendom, toegestaan. Eender welk andere gebruik valt onder namaak en/of doet afbreuk aan de naburige rechten en is strafbaar op grond van het bovenvermelde wetboek.

De surfer mag in geen enkel geval de elementen die de website Priice.nl voortbrengt gedeeltelijk of volledig wijzigen, reproduceren of verspreiden. Elk ongeoorloofd gebruik zal aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Persoonsgegevens

De website Priice.nl kan gegevens over uzelf verzamelen en gebruiken, met inbegrip van overdracht naar derden. Indien u dat wenst, kan u zich, conform de Franse wet van 6 januari 1978 op de persoonsgegevens (Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), hier echter tegen verzetten door de website te contacteren.

Geschillen

De website valt onder het Franse recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Parijs bevoegd.